2021 - 22 Schedule TBA

2021-22 Roster

Girls Team

 

 

 

 

 

 

 

Boys Team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swimmer Name

 

 

Team 

 

 

 

 

Swimmer Name

 

 

Team

Rachel Raziano

   

Varsity

       

Griffin Slazyk

   

Varsity

Kate McDonald

   

Varsity

       

Dominic Brockman

   

Varsity

Ava Borchers

   

Varsity

       

Adam Hassoun

   

Varsity

Maddie Timm

   

Varsity

        Adam Kolar     Varsity

Kathryn McLagan

   

Varsity

       

Ty Dropic

   

Varsity

Sophie Schaeffer

 

 

Varsity

 

 

 

 

Ryan Timm

 

 

Varsity

Jocelyn Demler

 

 

Varsity

 

 

 

 

Luke Smith

 

 

Varsity

Sydney Short

 

 

Varsity

 

 

 

 

Noah Vick

 

 

Varsity

Rylie Bond

   

JV

         Ryan McLagan      Varsity

Charli Gerrein

   

JV

               

Quinn Holtzman

 

 

JV

 

 

 

 

 

 

 

 

Abi Hugenberg

 

 

JV

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebecca Raziano

 

 

Varsity

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kremer

 

 

Varsity

 

 

 

 

 

 

 

 

Georgia Colvin

 

 

JV

 

 

 

 

 

 

 

 

Vada Tracy

 

 

JV

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivia Wallace

 

 

Varsity

 

 

 

 

 

 

 

 

Maddie Krieg

 

 

Varsity

 

 

 

 

 

 

 

 

Tara Gibson

 

 

JV

 

 

 

 

 

 

 

 

Chloe Hatfield

 

 

JV

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucy Vick

 

 

JV